Adó-Környezet Kft
+36-30/9679-019
info@adokornyezet.hu

NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól,........

3001/2015. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről szóló 3003/2013. NAV útmutató módosításáról
 

Az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről szóló 3003/2013. NAV útmutatót (a továbbiakban: útmutató) a következők szerint módosítom.

1. Az útmutató 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Az Art 1. számú melléklet I/B/3.ak)pontja alapján havonként kell adóbevallást benyújtania az általános forgalmi adóról szóló törvény 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény)  96. §-ában meghatározott közvetett vámjogi képviselőnek és az Áfa törvény 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjének.”

2. Az útmutató a 6. pontot követően a következő 6a. ponttal egészül ki:

„6a. Az Art 1. számú melléklet I/B/3.an)pontjának rendelkezése szerint az adózónak havonként kell adóbevallást benyújtania a bejelentkezés évének, valamint az azt követő évnek az általános forgalmi adó kötelezettségéről, feltéve, hogy jogelőd nélkül alakult.”

3. Az útmutató 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Az Art. 1. számú melléklet I/B/3.ac) pontja alapján az adózónak abban az esetben, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányosan éves szintre átszámított - összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot (vagyis a számítás eredménye -250 ezer forint és +250 ezer forint közötti érték) - és az Áfa törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 millió forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal -, a tárgyévről éves adóbevallást kell benyújtania.”

4. Az útmutató 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:­

„11. A csoportos adóalanyiság megszűnése (a csoportazonosító szám törlése) esetén a volt tag a csoportos adóalanyiság engedélyének visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő naptól – a rá egyébként irányadó bevallási gyakoriság szerint – havi vagy negyedévenkénti bevallás benyújtására köteles, amennyiben a csoportos adóalanyiság megszűnését követő nyilatkozata szerint általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező adózási módot választott. A tagnak a csoportos adóalanyiság megszűnését követő első havi, illetőleg negyedéves bevallását az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő napot magában foglaló hónapról/negyedévről a hónapot, negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtania.”

5. Az útmutató 12. pontja helyébe a következőrendelkezés lép:

„12. A csoportos adóalanyiságból kiválás esetén a kivált tag a kiválást engedélyező határozat jogerőre emelkedésének napjától, – a rá egyébként irányadó bevallási gyakoriság szerint – havi vagy negyedévenkénti bevallás benyújtására kötelezett, amennyiben a kiválást követő nyilatkozata szerint általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező adózási módot választott. A csoportos adóalanyiságból kivált tagnak a kiválást követő első általános forgalmi adó bevallását a kiválást engedélyező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónapról vagy negyedévről a hónapot, negyedévet követő hónap 20. napjáig kell teljesítenie.”

6. Az útmutató a 12. pontot követően a következő 12a. ponttal egészül ki:

„12a. A csoportos adóalanyiság megszűnése vagy a csoportból kiválás esetén, amennyiben a volt tag 2015-ben vagy ezt követően alakul, akkor a volt tagnak az alakulás évében és az alakulást követő évben havi bevallási gyakorisággal kell eleget tennie az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségének. Egyéb esetben a volt tagot negyedévenkénti bevallási kötelezettség terheli.”

7. Az útmutató 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. Az év közbeni áttérési kötelezettségek során az adózónak az év elejétől kezdődően folyamatosan figyelnie kell az elszámolandó adó összegét és a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének általános forgalmi adó nélküli, éves szinten összesített összegét. Az a körülmény, hogy az adózó a gyakoribb bevallásra irányadó értékhatárt eléri egy adott napon, nem jelenti azt, hogy azonnal át kell térnie a gyakoribb bevallásra. Az áttérésre irányadó szabályok ugyanis kimondják, hogy az elszámolandó adó összegét az év elejétől a tárgyév adott negyedévének utolsó napjáig terjedő időszakban összesítetten kell figyelembe venni. Az Art. 1. számú melléklet I/B/3.ai)pontja alapjána tárgyév valamely adóbevallására vonatkozó önellenőrzés, illetőleg az utólagos adómegállapítás nem érinti a tárgyévi adóbevallás gyakoriságát, melyből következően a tárgyidőszakra vonatkozóan benyújtott bevallások (ideértve a késett bevallásokat is) adatai határozzák meg az adózó bevallási gyakoriságának év közben történő módosulását.”

8. Az útmutató 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. Az Art. 1. számú melléklet I/B/3.ad) pontja alapján az éves bevallásról negyedéves bevallási gyakoriságra kell az adózónak áttérnie, ha a tárgyévben az év elejétől - előjel helyesen - összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adó különbözete előjelétől függetlenül a 250 ezer forintot elérte (vagyis legalább +250 vagy -250 ezer forint), vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének általános forgalmi adó nélküli, éves szinten összesített összege meghaladja az 50 millió forintot vagy számára az adóhatóság év közben közösségi adószámot állapított meg. A tárgyévi első bevallását a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell - a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig - az adózónak benyújtania, amelyben az említett értékhatárt elérte, illetőleg amelyben az adóhatóság a közösségi adószámot megállapította. Ezen negyedévet követően az adózó negyedéves bevallás benyújtására köteles áttérni.”

9. Az útmutató 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. Az engedélyező határozat rendelkező részében foglaltaknak megfelelően benyújtott bevalláshoz kapcsolódóan a bevallás késedelme miatt az adózóval szemben szankciót alkalmazni nem lehet, a bevallásban megállapított fizetési kötelezettség esedékességének időpontja az engedélyező határozat közlésétől számított 15. nap, a visszatérítési igény kiutalására nyitva álló határidőt legkorábban a bevallás beérkezésének napjától kell számítani.”

10. Az útmutató 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. Az Art. 1. számú melléklet I/B/3.b)pontja alapján az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő adózó általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének ugyanolyan gyakorisággal tesz eleget, mint az a szervezet, amelyből átalakult, egyesült vagy szétválás útján létrejött. Az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő adózó a gyakoribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallási gyakoriságának megfelelően tesz eleget általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének. Az átalakulással, egyesüléssel, illetve szétválással létrejövő adózó a tevékenysége megkezdése időpontjától a jogelődre vonatkozó gyakorisággal tesz eleget bevallási kötelezettségének, azonban nem mentesül a gyakoribb bevallási kötelezettségre történő áttérés általános szabályai alól. Az áttérés szükségességének vizsgálata szempontjából a jogutód tevékenységének megkezdése időpontjától elért elszámolandó általános forgalmi adó, illetve a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének adó nélküli összege az irányadó.”

11. Az útmutató 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. A rá irányadó általános forgalmi adó bevallási gyakoriságtól függetlenül, az adóalanynak a negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatról havi gyakoriságú összesítő nyilatkozatra kell áttérnie, ha az Áfa törvény 89. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott termékértékesítés, valamint a 91. § (2) bekezdése szerinti termékértékesítés, vagy az Áfa törvény 19. §, 21. § és 22. § (1) bekezdésében meghatározott Közösségen belüli termékbeszerzés tárgynegyedévre vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított összesített ellenértéke meghaladja az 50.000 eurónak megfelelő pénzösszeget. Ebben az esetben az áttéréssel érintett időszakra vonatkozó összesítő nyilatkozatot a tárgynegyedév első napjától az értékhatár meghaladásának hónapja utolsó napjáig tartó időszakról, ezen időszakot követő hónap 20. napjáig kell benyújtani.”

12. Jelen útmutató a kiadmányozás napjától érvényes, rendelkezéseit a 2015. január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakok esetében kell először alkalmazni.

Budapest, 2015. január 8.

 

dr. Vida Ildikó
elnök

 

2015. 01. 12.

Hír archívum

2017. 02. 28. Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
2017. 01. 17. 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
2017. 01. 12. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2017. 01. 12. A 2017-ben választható cafeteriaelemek
2017. 01. 09. A családi kedvezmény 2017-es adóévre vonatkozó változásai
2017. 01. 09. A szociális hozzájárulási adó mértéke
2016. 12. 07. Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2017. január 1-jétől bekövetkező
2016. 12. 07. Tájékoztató az egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómértékről
2016. 12. 07. A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó sz
2016. 12. 07. Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 1
2016. 11. 23. Az eredetileg 2016. szeptember 30-ára meghirdetett kötelezetti kör bővülése 2017. január 1-jére toló
2016. 11. 10. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2016. 09. 06. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre 2016 szeptembe
2016. 08. 23. Kötelező munkavédelmi képviselőválasztás legalább 20 fő....
2016. 07. 14. Kalkulátor segíti a cégek spórolását
2016. 06. 13. Dolgos vakáció diákoknak
2016. 02. 24. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.....
2016. 01. 31. Gyermekek után járó pótszabadság igénylése
2016. 01. 09. Nyilatkozat telefonszolgáltatás......
2016. 01. 08. Minimálbérek és garantált bérminimumok
2016. 01. 02. Adóelőleg-nyilatkozatok 2016.
2016. 01. 02. Belépő dolgozó adatlapja
2015. 12. 30. 2016. évi minimálbér
2015. 12. 28. A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése
2015. 12. 06. Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítmények...
2015. 11. 30. Szakképesítés ipari, kereskedelmi állásoknál
2015. 11. 30. 2016.évi adótörvény változások
2015. 11. 30. Időszakonkénti elszámolás 2016.évtől
2015. 11. 07. 3010/2015. útmutató az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről é
2015. 07. 29. Változik a biztosítottak bejelentése
2015. 03. 18. Aki pénztárgéphasználatra kötelezett, de..................
2015. 03. 17. NYILATKOZAT A 2012.07.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.törvény 1
2015. 03. 17. Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
2015. 03. 15. Jövő január elsejétől csak olyan számlázó programot lehet majd használni.......
2015. 03. 15. Munkáltató utazási költségtérítési lehetőségei
2015. 02. 17. Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől
2015. 02. 05. Mire érdemes figyelni az online pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat folyamatos biztosítása érd
2015. 02. 02. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 02. 02. SZJA bevallási csomagok, fontos határidők
2015. 01. 24. Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesülés az EKAER-ben KOMA bejelentkezéssel
2015. 01. 19. Pénztárgépek: jön a felülvizsgálat határideje
2015. 01. 16. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 01. 15. Tájékoztató a biztosítási kötelezettséget érintő változásokrül, a 2015. évi járulékalapot képező jöv
2015. 01. 12. Minimálbér, garantált bérminimum 2015
2015. 01. 12. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól,........
2015. 01. 10. Az SZJA bevallások letöltése - egyszerűen NAV honlapról
2015. 01. 09. Adóelőleg-nyilatkozatok 2015.
2015. 01. 09. Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények változásáról
2015. 01. 08. Ha jön a munkaügyi ellenőr (origo.hu)
2015. 01. 05. Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről
2015. 01. 02. 1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
2015. 01. 02. 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolg
2014. 12. 30. A lakóingatlan értékesítésére választott áfa-fizetési kötelezettség alóli kilépés kivételes lehetősé
2014. 12. 30. 2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésr
2014. 12. 30. Tájékoztató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. évtől hatályos módosításairól
2014. 12. 30. Nyilatkozat a 2014. évi személyi jövedelemadó........
2014. 12. 18. Egymilliójába is kerülhet, ha hibázik a pénztárgéppel
2014. 12. 18. A kormány kezd rájönni, hogy lehetetlent kér a cégektől
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelete
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelet melléklete a kockázatos termékek meghatározásáról
2014. 12. 08. Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátá
2014. 12. 04. 2015.évi adótörvény változások
2014. 08. 11. Véghatáridő az online pénztárgépek bevezetésére
2014. 07. 11. Számítógéppel és pénztárgéppel előállított nyugta elhatárolása
2014. 07. 03. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet pénztárgéppel kiállított nyugtára vonatkozó rendelkezésének értelmez
2014. 06. 10. A diákmunka adózási szabályai
2014. 05. 17. Tájékoztató a visszaváltható, más utalványra beváltható utalványok adókötelezettségéről
2014. 03. 28. A területi kamarák honlapja, címe, bankszámlaszáma és telefonszáma
2014. 03. 15. Tájékoztató az egészségügyi hozzájárulás felső határának megállapításáról a családi járulékkedvezmén
2014. 03. 15. Tájékoztató az Erzsébet utalványok juttatásáról
2014. 01. 30. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre
2014. 01. 08. Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételére vonatkozó határ
2014. 01. 08. Adóelőleg-nyilatkozatok a 2014. évre
2014. 01. 07. Minimálbér és garantált bérminimum 2014. évben
2014. 01. 04. NAV adózási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
2013. 12. 16. Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
2013. 12. 15. 2014. évi adótörvény változások

Hírek

2017. 02. 28.
Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
Tovább »
2017. 01. 17.
4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
Tovább »
2017. 01. 12.
A 2017-ben választható cafeteriaelemek
Tovább »
2017. 01. 12.
Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
Tovább »
2017. 01. 09.
A szociális hozzájárulási adó mértéke
Tovább »
További hírek »

Linkek