Adó-Környezet Kft
+36-30/9679-019
info@adokornyezet.hu

2014. évi adótörvény változások

SZJA

 • kockázati biztosítás fogalma változik, életbiztosítást tartalmazzon, befektetés ne legyen benne. Azt kell vizsgálni a szerződésekben, hogy vagyoni érték kivonására van-e lehetőség biztosítási esemény nélkül.

 • családi kedvezmény megoszlása szigorúbb feltételekkel történik bizonyos esetekben. Adóelőlegre vonatkozó nyilatkozat bonyolultabb lesz.

 • családi kedvezménynél a bevallásban fel kell tüntetni a kedvezményre jogosító hónapok számát is

 • belép a családi járulékkedvezmény: kedvezmény összege nem változik, de a bevalláskor keletkező „túlvonást” az Szja-ban kell rendezni. Jogosulatlan felhasználáskor 12% bírság.

 • ha az egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelem adóelőlegét havonta kell megállapítani és bevallani

 • pénztári befizetések kedvezménye maximum 150.000 Ft

 • Önkéntes + Nyesz-R + nyugdíjbiztosítási rendelkezés együttes összege maximum 280.000 Ft

 • tartós befektetésből származó jövedelem 3 évig 16 %-kal, 5 évig 10 %-kal, 5 év után kamatadó mentesen adózik

 • kamatjövedelemből adó levonása nem lehetséges (pl.: tárgynyeremény), és a jövedelmet egészségügyi hozzájárulás is terheli, akkor az adó alapja a jövedelem 1,28-szorosa. Ha az adót a kifizető nem tudja levonni, az adót a szerzőnek kell megfizetni.

 • utalvány az, ha a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel

 • adómentes juttatás: sportbelépő korlátlan mennyiségben (azt sportolásra, fittnes termekben felhasználni nem lehet, csak szurkolni)

 • béren kívüli juttatásnál marad az évi 500.000 Ft-os korlát

 • lakáscélú munkáltatói támogatás lehetősége a lakás bekerülési értékének 30%-ig, 5 évente, 5 millió Ft-ig, méltányolható lakásigény, vétel, építés, bővítés és korszerűsítés esetén munkavállalónak adható

 • termőföld eladásából származó bevételnél megszűnik a 4.318.000 Ft-os korlát. Részarány-tulajdon megszűnésre tekintettel csak akkor lehet adómentes, ha a szövetkezeti törvény alapján létrejött osztatlan közös tulajdon szűnik meg. Fontos a vevői nyilatkozat, mellyel bevallás benyújtásáig kell rendelkezni.

 • egyéni vállalkozóknál a 2013.12.31 után kötött hitelszerződéseknél a kamat 60%-a adókedvezmény

 • 14%-os EHO nem számolható el költségként

 • decemberi béreket január 10-ig kell kifizetni (2015.01.10)

TAO (Társasági adó)

 • nyereség-minimumnál növelő tétel a taggal szembeni kötelezettség: a napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján fennálló kötelezettségét meghaladó összeg 50%-a

 • korábbi évek negatív adóalapját időbeli korlátozás nélkül lehet felhasználni a tárgyévben enélkül számított adóalap 50%-áig

 • nem jelentős hiba fogalma a társasági adóban és a számviteli törvényben ugyanaz

 • Kkv-k beruházási kedvezménye bővült a szoftvertermékek felhasználási jogával

 • beruházás kamat kedvezménynél2013.12.31-ig kötött hitelszerződések esetében 40%, 2013.12.31 után kötött hitelszerződéseknél 60%, korlát az adó 70%-a

 • látványcsapatsport támogatás feltételei szigorodtak

 • feltöltési kötelezettség mulasztási bírság alapjából figyelmen kívül kell hagyni a felöltés bevallási határideje és a fordulónap közötti időszakra eső árfolyam-különbözetet

 • vállalkozás érdekében felmerült elismert költségként elszámolható az éttermi szolgáltatás bankkártyával, hitelkártyával történő fizetése esetén a nyugta is, ha ez az éttermi szolgáltatás repinek minősül, és utána az SZJA megfizetésre kerül

HELYI ADÓ

 • 500 milliós árbevétel felett arányosítani kell az ELÁBE-t és közvetített szolgáltatásokat már 2013.évben is

 • E-útdíj 3,5 t feletti tgk. esetében megtett úttal arányos útdíj költségként, ráfordításként elszámolható részének 7,5%-a levonható az iparűzési adóból

ÁFA

 • 2013.évben bevezetett pénzforgalmi elszámolás szabályai nem változnak

 • „folyamatos” szolgáltatásoknál (Áfa tv. 58 § (1)) változás, hogy teljesítés időpontja = időszak utolsó napjával. Közszolgáltatási szerződések esetében (telefon, vízdíj, áram, gázdíj) marad a régi szabály, a teljesítés időpontja = fizetési határidővel. De csak közvetlenül a közszolgáltatóval kötött szerződések esetében, tovább számlázáskor az új szabály lép érvénybe. Az új szabály 2014.július 1-jétől lép hatályba.

 • levonható adó utólagos módosítása:

• ha utólag csökken: fizetendő adót növel, amikor a számla személyes rendelkezésre áll (nem kell önrevíziózni). Ha a pénzt visszatérítik, akkor ebben az időpontban.

• ha utólag nő: amikor a számla személyes rendelkezésre áll

 • fizetendő adó utólagos módosítása:

• ha utólag nő: eredeti teljesítési időpontban

• ha utólag csökken: az érvénytelenítő vagy módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll, vagy ha a jogosultnak az összeget visszatérítik

 • nyugta kötelező tartalmi eleme lett a kelte, kivéve ha a nyugta tartalmazza azt az időpontot, amikor a rajta levő szolgáltatást igénybe vehetjük

 • nyugtát már elektronikusan is lehet kibocsátani

 • viszonteladók bejelentéseinek szabályai módosultak

 • tárgyi eszközökre vonatkozó különös szabályoknál változás, hogy jogelőd és jogutós, illetve apportot adó és fogadó cégnél teljes naptár évet kell számolni. Vagyoni értékű jog is bekerült ebbe a körbe, az ingó tárgyi eszköz szabályait kell alkalmazni (60 hónap)

 • adómentes az export, ha a kiléptető hatóság igazolja, hogy 90 napon belül elhagyta a közösség területét. Új szabály, ha 90 napon belül nem, de 360 napon belül elhagyja a közösség területét, akkor adómentessé tehető, de az eredeti számlát Áfásan kell kiállítani.

 • fordított adózás a mezőgazdaságban 2014.július 1-e helyett 2018.december 31-ig kitolva

 • építőipart érintő fordított adózás esetében változás, hogy az építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött szolgáltatásra is kiterjed

 • 5% Áfa kulcs alá tartozik sertés élve, sertés egészben vagy félben (frissen, hűtve, fagyasztva)

ART

 • mulasztási bírsággal sújtható a felszámolás, végelszámolás előtti vezető tisztségviselő ha bizonyítható, hogy az adókötelezettség felróható számára

 • egészségügyi szolgáltatási járulék megszűnik, ha biztosítási jogviszony jön létre, ha külföldi tartózkodás miatt nem minősül belföldinek, elhalálozott

 • 180 napra felfüggesztett adószám addig marad felfüggesztve, míg nem törlik

 • elektronikus fizetési rendszer (EFER) esetében bankkal kell szerződést kötni. Ekkor egy összegbe kell utalni a járulékokat, majd ügyfélkapun keresztül fel lehet osztani a kívánt adónemre.

 • megbízó levél adóellenőrzésre már elektronikusan is kézbesíthető. Fontos, hogy ki nyitja meg, ahol több személy is használja az ügyfélkaput.

 • pénztárgéppel kapcsolatos kötelezettség megszegése mulasztási bírság (200.000 Ft és 500.000 Ft) és üzletbezárást helyettesítő bírság

 • ismét lehet esedékesség előtt önrevíziós bevallást beadni

JÁRULÉKOK, SZOCHO

 • 2013-08.01-jétől 6%-os EHO is terheli a kamatjövedelmet

 • feltöltési határ EHO esetében marad a 450.000 Ft 14%-os EHO esetében és levonható az egyéni járulék. Ebben az esetben családi járulékkedvezményből „veszíthetünk”.

 • szünetel a biztosítás:

• ügyvédi tevékenység szüneteltetésekor, de még kamarai tag,

• állategészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetésekor,

• tanulószerződés szüneteltetésekor,

• minden egyéb esetben, amikor az alapul szolgáló jogviszony szünetel

 • nem biztosított 2014.01.01-től: hallgatói munkaszerződés alapján (bármilyen hosszú idő is legyen), valamint szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében

CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

 • SZJA szerint biztosított, aki családi járulékkedvezményt igénybe tudja venni, megosztás esetén a biztosított házastárs

pl.: GYES-ből nem tud járulékkedvezményt igénybe venni, mert nem fizet SZJA-t,

pl.: kieg.nyugdíjas fizet járulékot, de nem biztosított, ezért járulékkedvezményt nem tud igénybe venni

 • családi járulékkedvezmény a:

• SZJA-ban adóalapkedvezmény, nem pedig adókedvezmény

• Tbj-ben nem járulékalap kedvezmény, hanem járulék-kedvezmény

 • kedvezmény sorrend: SZJA kedvezmény, Járulékkedvezmény: természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%), pénzbeli egészségbiztosítási járulék(3%), nyugdíjbiztosítási járulék (10%)

 • év végi elszámolás: ha többet érvényesítettünk, SZJA-t kell visszafizetni, ha kevesebbet érvényesítettünk, SZJA bevallásban lehet visszaigényelni.

 • ha igénybe vettük, de nem lehetett volna, 12% különbözeti bírság (ha a különbözet a 10.000 Ft-ot meghaladja)

 • EHO havi 6.810 Ft. Nem kell fizetni annak a kiegészítő tevékenységű vállalkozónak, akinek ügyvédi tevékenysége szünetel, foglalkoztatása eléri a heti 36 órát

 • hallgatói jogviszony: nappali oktatás keretében köznevelési törvény szerinti tanuló, felsőoktatásról szóló törvény szerinti hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Jogviszonya megszűnését követően a diákigazolvány lejáratáig.

 • tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj szocho alapot képező jövedelem

 • főfoglalkozású EVA-s egyéni vállalkozónak legalább a minimálbér 112,5%-a után kell járulékot fizetnie

 • kiegészítő tevékenyésgű EVA-s egyéni vállalkozónak nincs szocho kötelezettsége, (eü.szolg.járulégot fizet)

 • EVA alap 4%-a után fizet járulékot a munkaviszony melletti egyéni vállalkozó, hallgatói jogviszonyos, tagi jogviszony melletti egyéni vállalkozó

 • SZOCHO kedvezmények 2014.01.01-től:

• szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén (14,5%)

• 25 év alatt, 55 év feletti dolgozók

• GYED, GYES, GYET-ről visszatérők

• tartósan álláskeresők (kedvezményalap: max. bruttó 100.000 Ft, 2 évig a 27%-os szocho 100%-a, 3-dik évben a szocho 14,5%-a)

• pályakezdők (25 év alatti, 180 napnál kevesebb munkaviszonnyal rendelkező személy, melyet NAV igazolással kell bizonyítani)

• kutató-fejlesztő

• doktori képzésben részt vevő hallgató

 • GYED Extra javaslat: 45 hónapig járó kedvezmény, ax. 3 évre szól, 3 vagy több gyermek esetében 5 év.

SZÁMVITEL

 • az év közbeni tőkehelyzet megállapítására közbenső mérleget kell készíteni, melyet nem kell közzétenni és könyvvizsgáltatni (pl.: tőkeleszállítás, tőkekivonás, tőkepótlás)

 • ha az osztalék kifizetése nem pénzeszközzel történik, tehát átadott eszközben, akkor az értékesítés szabályai lépnek életbe

 • EUR mellett USD-ben is lehet könyvelni és beszámolót készíteni az ide vonatkozó szabályok betartásával

 • könyvvizsgálati kötelezettség 300 milliós árbevétel alapján (előző két év átlagában)

 • kötelező könyvvizsgálat van, ha december 31-én 10 millió forint és 60 napnál régebbi adótartozás áll fent

 • behajtási költségátalány 2013.07.01-től 40 €

KATA

 • legalább 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, akkor havi 25.000 Ft járulékot fizet, ha nem rendelkezik ennyi munkaviszonnyal, akkor 50.000 Ft a havi járulékfizetési kötelezettsége

 • ha magasabb járulék alapot szeretne, kérheti a 75.000 Ft-os járulékfizetést is az 50.000 Ft helyett

 • minden nap kell KATA-s alanynak bejelentve lenni, kilépő kisadózó helyére a kilépést követő napig kell bejelenteni kisadózót

 • ha az egyéni vállalkozás szünetel →akkor a biztosítás is szünetel →ezért az adó nem kell megfizetni →tehát egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie 6.810 Ft/hó

 • bevételi nyilvántartást vezet, ha a kiállított nyugtákat, számlákat teljes körűen megőrzi, költség számláit nem kell vezetnie

 • adatszolgáltatás ugyanazon vállalkozásnak évi 1 millió forintot meghaladó bevételekről következő év február25-ig

 • nettó módon számítandó 100.000 Ft-ot meghaladó adótartozás megszünteti a KATA alanyiságot

KIVA

 • pénzforgalmi eredmény a KIVA alap

 • személyi jellegű ráfordítás tag esetében a minimál bér 112,5%-a után

ILLETÉK

 • házastársak közötti ajándékozás illetékmentes

 • osztalékra vonatkozó követelés elengedése illetékmentes

 • csődegyezség, felszámolási eljárás keretében a követelés elengedése illetékmentes

 • tagi kölcsön elengedése továbbra is illetékköteles

 • gazdálkodók közötti ajándékozás illetékmentes (bizonyos korlátozásokkal)

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

 • feldolgozás, megmunkálás következtében a termék vámtarifaszáma megváltozik és KT vagy CsK kódjának első három számjegye megváltozik

 • reklámhordozó papír fogalma bővül

 • saját célú felhasználás időpontja külföldről behozott tárgyi eszközök esetén a polgárjogi teljesítéssel áll be a termékdíj-fizetési kötelezettség

 • készletre-vétel szabályának alkalmazását tárgyév január 31-ig kell bejelenteni

 • speciális visszaigénylési jogcím: növényvédőszer csomagolására tekintettel a hulladékhasznosítónak fizetett szolgáltatási díj erejéig a vevőként megfizetett díj

2013. 12. 15.

Hír archívum

2017. 02. 28. Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
2017. 01. 17. 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
2017. 01. 12. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2017. 01. 12. A 2017-ben választható cafeteriaelemek
2017. 01. 09. A családi kedvezmény 2017-es adóévre vonatkozó változásai
2017. 01. 09. A szociális hozzájárulási adó mértéke
2016. 12. 07. Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2017. január 1-jétől bekövetkező
2016. 12. 07. Tájékoztató az egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómértékről
2016. 12. 07. A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó sz
2016. 12. 07. Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 1
2016. 11. 23. Az eredetileg 2016. szeptember 30-ára meghirdetett kötelezetti kör bővülése 2017. január 1-jére toló
2016. 11. 10. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2016. 09. 06. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre 2016 szeptembe
2016. 08. 23. Kötelező munkavédelmi képviselőválasztás legalább 20 fő....
2016. 07. 14. Kalkulátor segíti a cégek spórolását
2016. 06. 13. Dolgos vakáció diákoknak
2016. 02. 24. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.....
2016. 01. 31. Gyermekek után járó pótszabadság igénylése
2016. 01. 09. Nyilatkozat telefonszolgáltatás......
2016. 01. 08. Minimálbérek és garantált bérminimumok
2016. 01. 02. Adóelőleg-nyilatkozatok 2016.
2016. 01. 02. Belépő dolgozó adatlapja
2015. 12. 30. 2016. évi minimálbér
2015. 12. 28. A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése
2015. 12. 06. Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítmények...
2015. 11. 30. Szakképesítés ipari, kereskedelmi állásoknál
2015. 11. 30. 2016.évi adótörvény változások
2015. 11. 30. Időszakonkénti elszámolás 2016.évtől
2015. 11. 07. 3010/2015. útmutató az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről é
2015. 07. 29. Változik a biztosítottak bejelentése
2015. 03. 18. Aki pénztárgéphasználatra kötelezett, de..................
2015. 03. 17. NYILATKOZAT A 2012.07.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.törvény 1
2015. 03. 17. Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
2015. 03. 15. Jövő január elsejétől csak olyan számlázó programot lehet majd használni.......
2015. 03. 15. Munkáltató utazási költségtérítési lehetőségei
2015. 02. 17. Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől
2015. 02. 05. Mire érdemes figyelni az online pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat folyamatos biztosítása érd
2015. 02. 02. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 02. 02. SZJA bevallási csomagok, fontos határidők
2015. 01. 24. Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesülés az EKAER-ben KOMA bejelentkezéssel
2015. 01. 19. Pénztárgépek: jön a felülvizsgálat határideje
2015. 01. 16. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 01. 15. Tájékoztató a biztosítási kötelezettséget érintő változásokrül, a 2015. évi járulékalapot képező jöv
2015. 01. 12. Minimálbér, garantált bérminimum 2015
2015. 01. 12. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól,........
2015. 01. 10. Az SZJA bevallások letöltése - egyszerűen NAV honlapról
2015. 01. 09. Adóelőleg-nyilatkozatok 2015.
2015. 01. 09. Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények változásáról
2015. 01. 08. Ha jön a munkaügyi ellenőr (origo.hu)
2015. 01. 05. Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről
2015. 01. 02. 1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
2015. 01. 02. 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolg
2014. 12. 30. A lakóingatlan értékesítésére választott áfa-fizetési kötelezettség alóli kilépés kivételes lehetősé
2014. 12. 30. 2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésr
2014. 12. 30. Tájékoztató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. évtől hatályos módosításairól
2014. 12. 30. Nyilatkozat a 2014. évi személyi jövedelemadó........
2014. 12. 18. Egymilliójába is kerülhet, ha hibázik a pénztárgéppel
2014. 12. 18. A kormány kezd rájönni, hogy lehetetlent kér a cégektől
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelete
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelet melléklete a kockázatos termékek meghatározásáról
2014. 12. 08. Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátá
2014. 12. 04. 2015.évi adótörvény változások
2014. 08. 11. Véghatáridő az online pénztárgépek bevezetésére
2014. 07. 11. Számítógéppel és pénztárgéppel előállított nyugta elhatárolása
2014. 07. 03. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet pénztárgéppel kiállított nyugtára vonatkozó rendelkezésének értelmez
2014. 06. 10. A diákmunka adózási szabályai
2014. 05. 17. Tájékoztató a visszaváltható, más utalványra beváltható utalványok adókötelezettségéről
2014. 03. 28. A területi kamarák honlapja, címe, bankszámlaszáma és telefonszáma
2014. 03. 15. Tájékoztató az egészségügyi hozzájárulás felső határának megállapításáról a családi járulékkedvezmén
2014. 03. 15. Tájékoztató az Erzsébet utalványok juttatásáról
2014. 01. 30. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre
2014. 01. 08. Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételére vonatkozó határ
2014. 01. 08. Adóelőleg-nyilatkozatok a 2014. évre
2014. 01. 07. Minimálbér és garantált bérminimum 2014. évben
2014. 01. 04. NAV adózási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
2013. 12. 16. Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
2013. 12. 15. 2014. évi adótörvény változások

Hírek

2017. 02. 28.
Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
Tovább »
2017. 01. 17.
4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
Tovább »
2017. 01. 12.
A 2017-ben választható cafeteriaelemek
Tovább »
2017. 01. 12.
Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
Tovább »
2017. 01. 09.
A szociális hozzájárulási adó mértéke
Tovább »
További hírek »

Linkek