Adó-Környezet Kft
+36-30/9679-019
info@adokornyezet.hu

A lakóingatlan értékesítésére választott áfa-fizetési kötelezettség alóli kilépés kivételes lehetősé

A lakóingatlan értékesítésére választott áfa-fizetési kötelezettség alóli kilépés kivételes lehetősége 2015. február 28-áig
 

Egy, a 2014. évi LXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módosító törvény) kihirdetett jogszabályi rendelkezés alapján lehetővé vált, hogy azok a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, akik (amelyek) a főszabályként adómentes ingatlanértékesítéseiket – a lakóingatlan értékesítésre is kiterjedően – adókötelessé tették, egyszeri alkalommal dönthetnek úgy, hogy a lakóingatlanokat 2015. január 1-jétől a továbbiakban adómentesen értékesítik. 

Ez a lehetőség adott az említett adóalanyok számára függetlenül attól, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Áfa-törvény) az adókötelessé tétellel összefüggően előírt ötéves kötöttség időtartama még nem telt le.

A jogszabályi háttér

Az Áfa-törvény 290. §-a szerint, ha a belföldön nyilvántartásba vett adóalany – a Módosító törvény kihirdetését követő napig, azaz 2014. november 27-éig – az állami adóhatóságnak nyilatkozott arról, hogy az Áfa-törvény 86. § (1) bekezdés j) és k) pontjában említett valamennyi termékértékesítését adókötelessé teszi, nyilatkozatát 2015. február 28-ig a lakóingatlan értékesítésére vonatkozóan – az Áfa-törvény 88. § (4) bekezdésére tekintettel – megváltoztathatja. A lakóingatlan-értékesítés adó alóli mentességére vonatkozó nyilatkozat 2015. január 1-jétől kezdődően alkalmazandó.

Tudnivalók, tennivalók, a változás bejelentése

Érintett ingatlanok köre

Az Áfa-törvény 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja szerint főszabályként adómentes ingatlan értékesítések: 

j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek 

ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy

jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év 
[a ja) és jb) alpont alá tartozó ingatlanok a továbbiakban együtt: beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan];

k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését. 

Fentiekre figyelemmel az egyszeri, jelen változtatási lehetőség a beépítés alatt álló vagy beépített „új” ingatlanok körébe nem tartozó, azaz főszabályként adómentes, „régi” ingatlanok közé sorolandó, és az Áfa-törvény 259. § 12. pontja szerint lakóingatlannak minősülő ingatlanok értékesítésére terjed ki. (Természetesen csak abban az esetben értelmezhető ez az egyszeri kilépés, mint változás, ha a „régi” lakóingatlan értékesítését az adóalany az Áfa-törvény 88. §-a alapján korábban, 2014. november 27-éig bezárólag, adókötelessé tette.) A lakóingatlannak nem minősülő egyéb beépített ingatlanok, a beépítetlen ingatlanok (ide nem értve az építési telket) tekintetében a korábban tett, adókötelessé tételre irányuló nyilatkozat továbbra is hatályos marad, vagyis az Áfa-törvény 88. § (5) bekezdése szerint az eredeti választás évét követő ötödik év végéig azokat csak adókötelesen értékesítheti az érintett adóalany. Az említett időkorlát elteltével a korábban adókötelessé tett, lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok értékesítése esetében is lehetőség van/lesz változtatásra.

A változás bejelentése

Az adókötelezettség választás alóli kijelentkezést az egyes adóalanyi körökhöz igazodóan a bejelentésre, változásbejelentésre rendszeresített adatlapok megfelelő kitöltésével és adóhatósághoz történő benyújtásával lehet teljesíteni, 2015. február 28-áig. Tekintettel arra, hogy ez a határnap nem munkanapra esik, e változás bejelentésére 2015. március 2-áig van lehetőség.

Időbeli hatály

Az Áfa-törvény 290. §-ában szereplő azon rendelkezés, mely szerint lakóingatlan-értékesítés adó alóli mentességére vonatkozó nyilatkozat 2015. január 1-jétől kezdődően alkalmazandó, a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett körbe tartozó ingatlan értékesítés esetén, ha az adófizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő időpontban keletkezik (például 2015. január 3-án), a mentesség alkalmazható akkor is, ha a 290. § szerint lehetővé vált kilépési szándékot például csak 2015. február 15-én jelentik be az adóhatósághoz. Azonban például egy 2014. december 27-én teljesített – az érintett körbe tartozó – ingatlan értékesítés még nem lehet adómentes, függetlenül attól, hogy a kilépési szándékot 2015. február 1-jén, vagy például 2014. december 28-án jelentik be.

Előleg kérdése

Az ingatlanértékesítéshez fizetett előleg megítélése tekintetében a fő szabályok az irányadók. Az Áfa-törvény 84. § (2) bekezdése b) pontja alapján a fizetendő adó megállapítására a fizetendő adó megállapításakor érvényes adómértéket kell alkalmazni. Az Áfa-törvény 59. § (1) bekezdése értelmében előleg esetében a fizetendő adót annak jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani. Tekintettel arra, hogy az áfa-törvény 290. §-a értelmében a lakóingatlan-értékesítés adómentességére vonatkozó nyilatkozat 2015. január 1-jétől kezdődően alkalmazandó, a 2015-ös teljesítéshez 2014-ben kézhez vett, jóváírt előlegre ez a rendelkezés nem vonatkozik. Vagyis a 2014-ben kézhez vett, jóváírt előleget az Áfa-törvény 59. § (2) bekezdése alapján úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó összegét is tartalmazza. 

Figyelem!

A módosítással lehetővé tett, adómentes körbe való kivételes visszalépés kapcsán figyelemmel kell lenni arra, hogy a változtatási lehetőséggel érintett lakóingatlanok körében – az adómentes értékesítésre tekintettel – felmerül az Áfa-törvény 136. § vagy a 11. § (2) bekezdés c) pont alkalmazásának szükségessége, kötelezettsége, annak függvényében, hogy az adott lakóingatlan tárgyi eszközként vagy annak nem minősülő egyéb eszközként volt az adóalany használatában. Vagyis az adott lakóingatlan beszerzését terhelő és levonható adó időarányos részbeni visszafizetési kötelezettségével, illetve a levonható adóra tekintettel adófizetési kötelezettséggel számolni kell!

Az Áfa-törvény 136. § szerint ugyanis abban az esetben, ha az adóalany a tárgyi eszközt a 135. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül (2008. évet megelőző rendeltetésszerű használatbavétel esetén 120 hónapos, 2008-tól kezdődően történt használatba vétel esetén 240 hónapos figyelési időszakon belül) értékesíti, a teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét véglegesen nem vonhatja le, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra egyébként nem jogosítaná.

Az Áfa-törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerint pedig ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek tekintendő a tárgyi eszköznek nem minősülő termék felhasználása adólevonásra nem jogosító tevékenység folytatásához, feltéve, hogy a termék beszerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

 

2014. 12. 30.

Hír archívum

2017. 02. 28. Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
2017. 01. 17. 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
2017. 01. 12. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2017. 01. 12. A 2017-ben választható cafeteriaelemek
2017. 01. 09. A családi kedvezmény 2017-es adóévre vonatkozó változásai
2017. 01. 09. A szociális hozzájárulási adó mértéke
2016. 12. 07. Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2017. január 1-jétől bekövetkező
2016. 12. 07. Tájékoztató az egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómértékről
2016. 12. 07. A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó sz
2016. 12. 07. Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 1
2016. 11. 23. Az eredetileg 2016. szeptember 30-ára meghirdetett kötelezetti kör bővülése 2017. január 1-jére toló
2016. 11. 10. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2016. 09. 06. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre 2016 szeptembe
2016. 08. 23. Kötelező munkavédelmi képviselőválasztás legalább 20 fő....
2016. 07. 14. Kalkulátor segíti a cégek spórolását
2016. 06. 13. Dolgos vakáció diákoknak
2016. 02. 24. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.....
2016. 01. 31. Gyermekek után járó pótszabadság igénylése
2016. 01. 09. Nyilatkozat telefonszolgáltatás......
2016. 01. 08. Minimálbérek és garantált bérminimumok
2016. 01. 02. Adóelőleg-nyilatkozatok 2016.
2016. 01. 02. Belépő dolgozó adatlapja
2015. 12. 30. 2016. évi minimálbér
2015. 12. 28. A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése
2015. 12. 06. Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítmények...
2015. 11. 30. Szakképesítés ipari, kereskedelmi állásoknál
2015. 11. 30. 2016.évi adótörvény változások
2015. 11. 30. Időszakonkénti elszámolás 2016.évtől
2015. 11. 07. 3010/2015. útmutató az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről é
2015. 07. 29. Változik a biztosítottak bejelentése
2015. 03. 18. Aki pénztárgéphasználatra kötelezett, de..................
2015. 03. 17. NYILATKOZAT A 2012.07.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.törvény 1
2015. 03. 17. Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
2015. 03. 15. Jövő január elsejétől csak olyan számlázó programot lehet majd használni.......
2015. 03. 15. Munkáltató utazási költségtérítési lehetőségei
2015. 02. 17. Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől
2015. 02. 05. Mire érdemes figyelni az online pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat folyamatos biztosítása érd
2015. 02. 02. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 02. 02. SZJA bevallási csomagok, fontos határidők
2015. 01. 24. Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesülés az EKAER-ben KOMA bejelentkezéssel
2015. 01. 19. Pénztárgépek: jön a felülvizsgálat határideje
2015. 01. 16. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 01. 15. Tájékoztató a biztosítási kötelezettséget érintő változásokrül, a 2015. évi járulékalapot képező jöv
2015. 01. 12. Minimálbér, garantált bérminimum 2015
2015. 01. 12. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól,........
2015. 01. 10. Az SZJA bevallások letöltése - egyszerűen NAV honlapról
2015. 01. 09. Adóelőleg-nyilatkozatok 2015.
2015. 01. 09. Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények változásáról
2015. 01. 08. Ha jön a munkaügyi ellenőr (origo.hu)
2015. 01. 05. Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről
2015. 01. 02. 1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
2015. 01. 02. 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolg
2014. 12. 30. A lakóingatlan értékesítésére választott áfa-fizetési kötelezettség alóli kilépés kivételes lehetősé
2014. 12. 30. 2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésr
2014. 12. 30. Tájékoztató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. évtől hatályos módosításairól
2014. 12. 30. Nyilatkozat a 2014. évi személyi jövedelemadó........
2014. 12. 18. Egymilliójába is kerülhet, ha hibázik a pénztárgéppel
2014. 12. 18. A kormány kezd rájönni, hogy lehetetlent kér a cégektől
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelete
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelet melléklete a kockázatos termékek meghatározásáról
2014. 12. 08. Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátá
2014. 12. 04. 2015.évi adótörvény változások
2014. 08. 11. Véghatáridő az online pénztárgépek bevezetésére
2014. 07. 11. Számítógéppel és pénztárgéppel előállított nyugta elhatárolása
2014. 07. 03. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet pénztárgéppel kiállított nyugtára vonatkozó rendelkezésének értelmez
2014. 06. 10. A diákmunka adózási szabályai
2014. 05. 17. Tájékoztató a visszaváltható, más utalványra beváltható utalványok adókötelezettségéről
2014. 03. 28. A területi kamarák honlapja, címe, bankszámlaszáma és telefonszáma
2014. 03. 15. Tájékoztató az egészségügyi hozzájárulás felső határának megállapításáról a családi járulékkedvezmén
2014. 03. 15. Tájékoztató az Erzsébet utalványok juttatásáról
2014. 01. 30. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre
2014. 01. 08. Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételére vonatkozó határ
2014. 01. 08. Adóelőleg-nyilatkozatok a 2014. évre
2014. 01. 07. Minimálbér és garantált bérminimum 2014. évben
2014. 01. 04. NAV adózási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
2013. 12. 16. Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
2013. 12. 15. 2014. évi adótörvény változások

Hírek

2017. 02. 28.
Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
Tovább »
2017. 01. 17.
4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
Tovább »
2017. 01. 12.
A 2017-ben választható cafeteriaelemek
Tovább »
2017. 01. 12.
Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
Tovább »
2017. 01. 09.
A szociális hozzájárulási adó mértéke
Tovább »
További hírek »

Linkek