Adó-Környezet Kft
+36-30/9679-019
info@adokornyezet.hu

2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésr

2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása és az iskolaszövetkezet szolgáltatása
 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2015. január 1-jétől hatályos 142. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a szolgáltatás igénybevevője fizeti az adót „a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz – ideértve azt is, ha az nem kötött építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz – munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében”.

A fordított adózás alá tartozó szolgáltatások köre

Az Áfa tv. 2014. december 31-éig hatályos 142. § (1) bekezdés c) pontja alapján eddig az időpontig csak az olyan munkaerő kölcsönzés, kirendelés, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátás  tartozott fordított adózás alá, amely az építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan jogosultnak való átadásaként termékértékesítésnek minősülő esethez, vagy építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányuló, szolgáltatásnyújtásnak minősülő építési-szerelési és egyéb szerelési munkához történt.

Az Áfa tv. 2015. január elsejétől hatályos előírása alapján a munkaerő kölcsönzés, kirendelés és a személyzet rendelkezésre bocsátása fordított adózás alá tartozását ezen időponttól kezdődően nem befolyásolja, hogy az ellenérték fejében kölcsönzött, kirendelt, rendelkezésre bocsátott munkaerő milyen termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás megvalósulását szolgálja. Ugyanakkor egyes speciális igénybevevők esetén (pl. közhatalmi tevékenységet végzők, egyházak, alapítványok) – a fordított adózás hatálya alá tartozás vizsgálatakor – figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkaerő kölcsönzés, kirendelés vagy a személyzet rendelkezésre bocsátása kapcsolódik-e Áfa tv. szerinti termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz. E tekintetben nem az a döntő tényező, hogy a kölcsönzött, kirendelt, rendelkezésre bocsátott munkaerő magában a termékértékesítésben, szolgáltatásnyújtásban részt vesz-e, hanem az, hogy a munkaerőt az igénybevevő adóalany az Áfa tv. értelmében termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében hasznosítja. A munkaerő kölcsönzés, kirendelés illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátás fogalmát az Áfa tv. nem határozza meg, azok tekintetében a köznapi értelmezés az irányadó. Azt, hogy egy adott szerződést (ügyletet) e fogalmak alá tartozónak kell-e tekinteni, nem a szerződés (ügylet) elnevezése, hanem valódi gazdasági tartalma alapján kell megítélni.

Továbbá, az iskolaszövetkezet valamennyi munkaerő kölcsönzéshez, kirendeléshez, személyzet rendelkezésre bocsátáshoz hasonló jellegű, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatása fordított adózás alá esik.

A fordított adózás alkalmazásának személyi feltételei

Az Áfa tv. 2015. január 1-jétől hatályos 142. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatások esetében is az Áfa tv. 142. § (3)-(4) bekezdéseire figyelemmel kell megállapítani, hogy a fordított adózás alkalmazásának személyi feltételei fennállnak-e, az adófizetésre ugyanis csak ebben az esetben lehet kötelezett a szolgáltatást igénybevevő. Az Áfa tv. 142. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a fordított adózás alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike (tehát mind a szolgáltatásnyújtó, mind a szolgáltatást igénybevevő) belföldön nyilvántartásba vett általános forgalmi adóalany legyen, és az érintett felek egyikének se legyen olyan (az Áfa tv-ben szabályozott) jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Ilyen jogállásnak minősül például az alanyi adómentesség: így az alanyi adómentes adóalany akár nyújtóként, akár igénybevevőként jelenik meg az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó ügyletben, a fordított adózás nem alkalmazható. Ugyanakkor a kizárólag közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végző adóalanytól az adó egyebekben követelhető, tehát a fordított adózás alkalmazásának személyi feltételét az ilyen adóalany teljesíti. Az Áfa tv. 142. § (4) bekezdése rögzíti továbbá, hogy az előzőek alkalmazásában belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak tekintendő az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva) hatálya alá tartozó adóalany is.

A fordított adózás alkalmazására való áttérés

Az Áfa tv. 2015. január 1-jétől hatályos 142. § (1) bekezdés c) pont alkalmazására való áttérés kapcsán az Áfa tv. ugyanezen időponttól hatályos 294. §-ában megfogalmazottak az irányadóak.  A 2014. december 31-éig egyenes adózás alá tartozó munkaerő kölcsönzési, kirendelési, személyzet rendelkezésre bocsátási, iskolaszövetkezeti szolgáltatások közül 2015. január 1-jétől azokra kell fordított adózást alkalmazni, amelyeknek az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja 2015. január 1-jére vagy azt követő napra  esik. A főszabálytól eltérően azonban nem kell a fordított adózást alkalmazni az olyan 2015. január 1-jén illetve azt követően teljesített, fent felsorolt szolgáltatások esetében, amelyek után a szolgáltatás igénybevevője által fizetendő adó megállapításának az időpontja 2015. január 1-jét megelőző időpontra esne (ide nem értve természetesen az olyan szolgáltatást, amely az Áfa tv. 2014. december 31-éig hatályos 142. § (1) bekezdése alapján esik a fordított adózás alá). A 2014. december 31-ét követő teljesítési időpontra tekintettel fordított adózás alá tartozó olyan, fent említett szolgáltatás esetében pedig, amelyek után az Áfa tv. 2014. december 31-ig hatályos előírásai alapján az adót a szolgáltatás nyújtójának kellett fizetnie (azaz a szolgáltatás egyenesen adózott), és amelyhez kapcsolódóan 2015. január 1-jét megelőzően előleg kapcsolódott (előleget írtak jóvá, vettek kézhez), a fordított adózás csak az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett részére alkalmazandó.

 

2014. 12. 30.

Hír archívum

2017. 02. 28. Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
2017. 01. 17. 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
2017. 01. 12. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2017. 01. 12. A 2017-ben választható cafeteriaelemek
2017. 01. 09. A családi kedvezmény 2017-es adóévre vonatkozó változásai
2017. 01. 09. A szociális hozzájárulási adó mértéke
2016. 12. 07. Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2017. január 1-jétől bekövetkező
2016. 12. 07. Tájékoztató az egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómértékről
2016. 12. 07. A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó sz
2016. 12. 07. Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 1
2016. 11. 23. Az eredetileg 2016. szeptember 30-ára meghirdetett kötelezetti kör bővülése 2017. január 1-jére toló
2016. 11. 10. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2016. 09. 06. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre 2016 szeptembe
2016. 08. 23. Kötelező munkavédelmi képviselőválasztás legalább 20 fő....
2016. 07. 14. Kalkulátor segíti a cégek spórolását
2016. 06. 13. Dolgos vakáció diákoknak
2016. 02. 24. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.....
2016. 01. 31. Gyermekek után járó pótszabadság igénylése
2016. 01. 09. Nyilatkozat telefonszolgáltatás......
2016. 01. 08. Minimálbérek és garantált bérminimumok
2016. 01. 02. Adóelőleg-nyilatkozatok 2016.
2016. 01. 02. Belépő dolgozó adatlapja
2015. 12. 30. 2016. évi minimálbér
2015. 12. 28. A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése
2015. 12. 06. Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítmények...
2015. 11. 30. Szakképesítés ipari, kereskedelmi állásoknál
2015. 11. 30. 2016.évi adótörvény változások
2015. 11. 30. Időszakonkénti elszámolás 2016.évtől
2015. 11. 07. 3010/2015. útmutató az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről é
2015. 07. 29. Változik a biztosítottak bejelentése
2015. 03. 18. Aki pénztárgéphasználatra kötelezett, de..................
2015. 03. 17. NYILATKOZAT A 2012.07.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.törvény 1
2015. 03. 17. Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
2015. 03. 15. Jövő január elsejétől csak olyan számlázó programot lehet majd használni.......
2015. 03. 15. Munkáltató utazási költségtérítési lehetőségei
2015. 02. 17. Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől
2015. 02. 05. Mire érdemes figyelni az online pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat folyamatos biztosítása érd
2015. 02. 02. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 02. 02. SZJA bevallási csomagok, fontos határidők
2015. 01. 24. Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesülés az EKAER-ben KOMA bejelentkezéssel
2015. 01. 19. Pénztárgépek: jön a felülvizsgálat határideje
2015. 01. 16. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 01. 15. Tájékoztató a biztosítási kötelezettséget érintő változásokrül, a 2015. évi járulékalapot képező jöv
2015. 01. 12. Minimálbér, garantált bérminimum 2015
2015. 01. 12. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól,........
2015. 01. 10. Az SZJA bevallások letöltése - egyszerűen NAV honlapról
2015. 01. 09. Adóelőleg-nyilatkozatok 2015.
2015. 01. 09. Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények változásáról
2015. 01. 08. Ha jön a munkaügyi ellenőr (origo.hu)
2015. 01. 05. Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről
2015. 01. 02. 1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
2015. 01. 02. 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolg
2014. 12. 30. A lakóingatlan értékesítésére választott áfa-fizetési kötelezettség alóli kilépés kivételes lehetősé
2014. 12. 30. 2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésr
2014. 12. 30. Tájékoztató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. évtől hatályos módosításairól
2014. 12. 30. Nyilatkozat a 2014. évi személyi jövedelemadó........
2014. 12. 18. Egymilliójába is kerülhet, ha hibázik a pénztárgéppel
2014. 12. 18. A kormány kezd rájönni, hogy lehetetlent kér a cégektől
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelete
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelet melléklete a kockázatos termékek meghatározásáról
2014. 12. 08. Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátá
2014. 12. 04. 2015.évi adótörvény változások
2014. 08. 11. Véghatáridő az online pénztárgépek bevezetésére
2014. 07. 11. Számítógéppel és pénztárgéppel előállított nyugta elhatárolása
2014. 07. 03. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet pénztárgéppel kiállított nyugtára vonatkozó rendelkezésének értelmez
2014. 06. 10. A diákmunka adózási szabályai
2014. 05. 17. Tájékoztató a visszaváltható, más utalványra beváltható utalványok adókötelezettségéről
2014. 03. 28. A területi kamarák honlapja, címe, bankszámlaszáma és telefonszáma
2014. 03. 15. Tájékoztató az egészségügyi hozzájárulás felső határának megállapításáról a családi járulékkedvezmén
2014. 03. 15. Tájékoztató az Erzsébet utalványok juttatásáról
2014. 01. 30. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre
2014. 01. 08. Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételére vonatkozó határ
2014. 01. 08. Adóelőleg-nyilatkozatok a 2014. évre
2014. 01. 07. Minimálbér és garantált bérminimum 2014. évben
2014. 01. 04. NAV adózási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
2013. 12. 16. Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
2013. 12. 15. 2014. évi adótörvény változások

Hírek

2017. 02. 28.
Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
Tovább »
2017. 01. 17.
4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
Tovább »
2017. 01. 12.
A 2017-ben választható cafeteriaelemek
Tovább »
2017. 01. 12.
Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
Tovább »
2017. 01. 09.
A szociális hozzájárulási adó mértéke
Tovább »
További hírek »

Linkek